Wyceny maszyn, urzadzeń i linii technologicznych dla potrzeb banków, leasingów, firm ubezpieczeniowych i innych

Przedmiotem wyceny mogą być maszyny i urządzenia zaplecza technicznego motoryzacji, środki transportu technologicznego, sprzęt budowlany, ciągniki i przyczepy rolnicze oraz maszyny do zbioru zbóż, płodów rolnych a także do uprawy roli, różnego rodzaju maszyny produkcyjne, obrabiarki i różne nietypowe środki techniczne. Każda wycena poprzedzona jest szczegółową oceną stanu technicznego wycenianego obiektu, i - o ile jest to możliwe - próbami pracy.

Wyceny sporządzane są w podejściu porównawczym (metoda cenowo - porównawcza) oraz kosztowym (metoda polegająca na określeniu kosztu wytworzenia środka zastępczego o tej samej użyteczności jak środek wyceniany). Nadto, przy sporządzaniu wyceny uwzględniane są m.in. indywidualne cechy konstrukcyjne obiektu, specyfika montażu, lokalizacja, przeznaczenie maszyny, a także przeznaczenie wyceny, gdyż z czynników tych wynikają praktyczne i teoretyczne uwarunkowania, które muszą być w procedurze wyceny uwzględnione. Najczęściej przeznaczeniem wyceny jest wykorzystywanie jej jako podstawy do: zabezpieczenia kredytu, pożyczki, ustalenia ceny wywoławczej w przetargu, ustalenia wysokości opłat celnych, należności przy likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia, określenia udziału wartości środków trwałych w majątku firmy, w procesach przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji i likwidacji przedsiębiorstw, a także w wielu innych procesach gospodarczych.